Образец на Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ BG16RFOP002-2.002-0359-C01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: 

„МЕЛЪН” АД

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

1.1. Предмет на процедурата

Визуализация на проекта

1.2. Описание

1.2.1. Настоящата услуга е необходима за изпълнение на дейност „Визуализация на проекта”. Основната цел на дейността е осигуряване на информираност на обществеността по отношение на проекта, източниците на финансиране, бюджета, предвидените в него дейности и резултати, ЕФРР и ЕС, както и съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение визуализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз. Дейността ще допринесе за разпространяване на информация, изграждане на позитивен имидж на проекта и осигуряване на публичност за съфинансирането от ЕФРР на ЕС за постигане на проектните резултати.

1.2.2. Услугата включва: 

- дизайн, изработка и доставка на 1 бр. информационен плакат формат А3 (временна табела), цветност 4+0, пред офиса на фирмата; 

- дизайн, изработка и доставка на 1 бр. постоянна табела формат А3, цветност 4+0, с информация за проекта пред офиса на фирмата; 

- дизайн, изработка и доставка на стикери за придобитото оборудване - 7 бр., размер 9см х 5 см, цветност 4+0;

- дизайн, изработка и доставка на 1000 бр. информационни дипляни, размер А4 в разгънат вид, цветност 4+4.

 

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Във  всички информационни материали задължително следва да се укаже съфинансирането на проекта от Единния фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез поставяне на:

- емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз;

- упоменаване на ЕФРР;

- общото лого за програмен период 2014-2020 г.

При изпълнение на услугата следва да се спазват всички правила за техническите средства за информация и комуникация, подробно описани в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията и Единeн наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет страницата на УО:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

както и: http://www.opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya

 

3. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение в свободен текст, като се води от изискванията и условията, посочени в т.1.2.2 и 2 на настоящето съобщение  с

подпис на кандидата и печат;

- Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят в ценовите си предложения стойност на услугата в лева без ДДС (цифром и словом);

- Ценовите предложения се подават електронно на страницата на Информационната

система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН

2020 в раздел Е-тръжни процедури.

 

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

Информационни табели – 2 бр. – обща стойност 360 лв. без ДДС

Стикери за оборудване – 7 бр. – обща стойност 56.00 лв. без ДДС;

Дипляни – 1000 бр. – обща стойност 1000.00 лв. без ДДС.

 Обща прогнозна стойност - 1 416.00 лв (хиляда четиристотин и шестнадесет лева) без ДДС.

 

КОНТАКТИ: „МЕЛЪН” АД, София 1124, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет.5

Лице за контакти: Васил Димов

Е-mail: vasco@melontech.com

Телефон: 02/964 1780;

Факс: 02/9641781

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 28 април 2017 г.

 

ДАТА: 25 април 2017 г.

0