„Мелън“ АД Изпълнява проект по ОП „Иновации и Конкурентноспособност”

„МЕЛЪН“  АД стана бенефициент и изпълнява проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002- 0359 „Развитие на управленския капацитет и конкурентоспособността  на „Мелън“ АД чрез внедряване на международно признати стандарти  и въвеждане на ИКТ  базирана система  за управление  на ресурсите (ERP)“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Проектът на „МЕЛЪН“  АД е насочен към развитие на управленския капацитет и повишаване конкурентоспособността на  дружеството чрез подобряване на процесите на управление и организация на дейността му: планиране и вземане на решения, организация ресурсите на фирмата, организацията на производствения процес и на предоставянето на услуги, реализация на продуктите и услугите на фирмата и на тяхната интернационализация.

Това ще бъде постигнато чрез инвестиции в размер на 553 026.00 лв., от които 387 118.20 лв. безвъзмездна финансова помощ за: 

С изпълнението на проекта „Мелън“ АД ще подобри проследимостта на процесите и управление на качеството във фирмата в съответствие с ISO 9001:2015. Ще бъде постигнато ефективно определяне, оценяване и управление на рисковете, влияещи върху постигането на целите на дружеството и повишаването на резултатността й спрямо околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015. Ще бъдат успешно  идентифицирани и оценявани рисковете за сигурността, както ще бъдат определяни и внедрявани подходящи мерки за контрол на сигурността на информацията във фирмата в съответствие с изискванията на ISO 27001:2013. Ще бъде въведена ERP система, която ще осигури интегрираното планиране, управление, контрол и анализ на ресурсите във всички производствени и бизнес процеси във фирмата.

Проектът е с продължителност на изпълнение 15 месеца.

25.09.2017г.
Обявена процедура „Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на ресурсите (ERP система)” с краен срок за представяне на оферти в ИСУН2020 - 02.10. 23:59 ч. 

Тръжна документация